Sociální rehabilitace

Základní paradigma

 • vycházíme z přesvědčení, že lidé po poškození míchy mohou za využití vhodných kompenzačních mechanismů žít dál svůj život
 • kromě odborného know-how, pracujeme především s  důvěrou v sílu, schopnost a odpovědnost našich klientů

Metodická východiska 

 • case management, aneb koordinovaná týmová spolupráce při řešení klientových problémů (projektů) a poskytnutí podpory na cestě k jejich realizaci
 • celostní přístup k životnímu příběhu klienta (bio-psycho-socio-spirituální pohled na kauzální integritu člověka)
 • lidský vztah jako součást profese -profesionálně pojímaný lidský vztah mezi klientem a terapeutem jako základní pracovní nástroj
 • provázení – poskytujeme dlouhodobou podporu v náročné životní situaci s respektem k právu na přiměřené riziko a rozhodnutí klienta. 

Sociální rehabilitace v Centrum Paraple je komplexně propracovaný systém péče, pomoci a podpory klienta multidisciplinárním týmem, jehož členové užívají při práci s klienty metody dle svého profesionálního uvážení a odbornosti.
V dílčích odbornostech jsou využívány níže vyjmenované metody individuální nebo skupinovou formou.

Sociální práce

 • rozhovor (terapeutický, podpůrný, motivační, anamnestický, poradenský)
 • sociální terapie
 • krizová intervence
 • mediace
 • modelové situace
 • pozorování

Psychologie

 • psychoterapie
 • krizová intervence
 • poradenství
 • psychodiagnostika
 • pozorování.

Ergoterapie

 • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy (např. při vaření, stravování, vyprazdňování, péči o domácnost, pohybu v exteriéru, výtvarném vyjádření aj.)
 • trénink (např. funkčních úchopů)
 • zácvik (asistenta, pečující osoby)
 • poradenství (např. volba aktivit volného času, výběr a nastavení vhodných kompenzačních pomůcek aj.)
 • edukace
 • ergodiagnostika a ergonomie práce a pracovního místa
 • termoterapie
 • nejčastěji využívané techniky - Bobath kocept, PANat, Synergická reflexní terapie, Bazální stimulace, Kineziotapeing, Spirální dynamika horních končetin.

Fyzioterapie

 • metody na neurofyziologickém podkladu (Vojtova reflexní terapie, Bobath, Brunkow aj.)
 • metody fyzikální léčby (mechanoterapie, fototerapie, elektroterapie aj.)
 • aquaterapie (Watsu, Halliwick)
 • poradenství (pomůcky, vhodnost terapie, protetika)
 • edukace (autoterapie, rodinní příslušníci)
 • zácvik (klienta v nové technice, osobního terapeuta).

Pohybová terapie

 • metody pro zvýšení kondice (posilování, zatěžování, kruhové tréninky)
 • metody zážitkové pedagogiky
 • relaxační techniky (Jacobsnova metoda, Schultzův autogenní trénink, Feldenkraisova metoda)
 • nácvik pohybu (úprava hybných stereotypů, strečink)
 • poradenství (kompenzační pomůcky, volnočasové aktivity)
 • edukace metodik aplikovaných pohybových aktivit (lyžování, plavání, aj.), zdravého životního stylu, prevence vzniku zdravotních komplikací při sportovních aktivitách a ve volném čase
 • výběr a nastavení sportovních kompenzačních pomůcek
 • motivační rozhovory
 • zácvik rodinných příslušníků a osobních asistentů

Ošetřovatelství, zdravotní služba

 • rozhovor (anamnestický, podpůrný, motivační)
 • pozorování
 • hodnocení stupně (ne)závislosti (test Barthel a FIM)
 • měření (TK, spánková apnoe)
 • prevence
 • ošetřování ran a defektů
 • management vyprazdňování
 • poradenství
 • edukace

Osobní asistence

 • péče, pomoc a podpora při zvládání všedních denních činností personálních i instrumentálních (hygiena, oblékání, jídlo a pití, toaleta, přesuny, péče o domácnost atd.)
 • rozhovor (podpůrný, motivační)
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech