ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Proč službu využít?

Podstatou služby odborné sociální poradenství je pomáhat lidem s poškozením míchy získat potřebné informace, rady a kontakty, které potřebují k řešení své náročné životní situace.
Smyslem je pomáhat klientovi při návratu do života s důrazem na jeho aktivní spoluúčast a zapojení do řešení.
Cílem odborného sociálního poradenství je nejen poskytování přiměřené podpory od pracovníka služby, ale i aktivizace klienta posilováním jeho osobních kompetencí a sociálních kontaktů.

Pro koho je služba určena?

Služba je určena člověku od 15 let žijícímu na území České republiky, který má v důsledku náhle vzniklého poškození míchy sníženou kvalitu života a chce tuto situaci změnit. Odborné sociální poradenství mohou využít též příbuzní a blízcí výše uvedených osob, kteří potřebují podporu.

Služba není určena lidem s vrozeným a/nebo degenerativním onemocněním míchy (např. roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza) a těm, kteří k dorozumívání a orientaci potřebují specializovanou odbornou podporu (např. lidé se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení) a u kterých převládá klinický obraz poškození mozku.

Jak služba probíhá?

Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantní formou a několika způsoby – telefonicky v určených konzultačních hodinách, písemně klasickým dopisem či e-mailem (s odpovědí na dotaz do 15 kalendářních dnů od doručení) nebo na základě předešlé dohody osobně.

S ohledem na konkrétní potřebu klienta a charakter jeho zakázky může mít poradenská služba podobu buď jednorázové intervence, nebo dlouhodobější navazující spolupráce mezi klientem a pracovníkem služby.

Dle charakteru zakázky poskytuje odborné sociální poradenství konkrétní odborný poradce, a to buď sociální pracovník, psycholog, ergoterapeut, fyzioterapeut, pohybový terapeut nebo zdravotník.

Nejčastěji je v rámci jednotlivých odborností věnována pozornost těmto oblastem:

Úsek sociální práce

 • sociální zabezpečení (jednorázové a opakované příspěvky, invalidní důchody, příspěvek na péči, průkaz pro OZP, problematika bydlení, problematika zaměstnávání OZP apod.)
 • financování kompenzačních pomůcek
 • zajištění osobní asistence a domácí péče
 • vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnávání
 • volnočasové a zájmové aktivity, cestování
 • zprostředkování kontaktů na státní i nestátní organizace poskytující služby lidem s tělesným postižením
 • zprostředkování kontaktu na právníka specializovaného na odškodnění po úrazech
 • distribuce euroklíčů
 • informační a edukační materiály

Úsek psychologie

 • psychologická podpora a poradenství, krizová intervence
 • partnerské vztahy a rodičovství

Úsek ergoterapie

 • Odborné sociální poradenství: poradenství a zprostředkování kontaktů v oblasti bezbariérových úprav, podpora při získávání kompenzačních pomůcek, úprav automobilu na ruční řízení a zprostředkování autoškoly
 • Ergoterapeutická poradna: výběr vhodných kompenzačních pomůcek, kontrola a úprava nastavení postury sedu, nácviky soběstačnosti

Aktuální termíny ergoterapeutické poradny

 • je nutné rezervovat si termín dopředu telefonicky, emailem či osobně
 • potvrzení termínu či návrh jiného dává vedoucí ergoterapie nejdéle do 14dnů od žádosti

Únor
3. - 7. 2. 2020; denně od 10 - 15 hod
28. 2. 2020; 11 - 15 hod

Květen
4. - 7. 5. 2020; denně od 10 - 15 hod
29. 5. 2020; 11 - 15 hod

Červen
1. - 5. 6. 2020; denně od 10 - 15 hod  

Červenec
3. 7. 2020; 11 - 15 hod
31. 7. 2020; 11 - 15 hod

Srpen
3. - 7. 8. 2020; denně od 10 – 15 hod
28. 8. 2020; 11 – 15 hod

Září
18. 9. 2020; 11 – 15 hod
21. - 25. 9. 2020; denně od 10 – 15 hod

Říjen
16. 10. 2020; 11 – 15 hod
19. - 23. 10. 2020; denně od 10 – 15 hod

Listopad
13. 11. 2020; 11 – 15 hod
16. - 20. 11. 2020; denně od 10 – 15 hod

Prosinec 
11. 12. 2020; 11 – 15 hod
14. - 18. 12. 2020; denně od 10 – 15 hod

Úsek fyzioterapie

 • zajištění rehabilitační péče
 • výběr vhodných cvičebních pomůcek
 • edukace cvičení na doma

Úsek pohybových aktivit

 • výběr vhodných sportovních pomůcek a podpora při jejich získání
 • poradenství při výběru vhodných pohybových aktivit
 • konzultace nastavení vhodné životosprávy

Úsek ošetřovatelství

 • konzultace řešení akutních zdravotních problémů (např. urologické problémy, dekubity, osifikace), doporučení odborníků a odborných pracovišť
 • prevence zdravotních komplikací u lidí s míšním poraněním (např. dekubity, urologická problematika)
 • poradenství pro rodinu a další osoby pečující o člověka s poraněním míchy (např. ošetřování, péče o pokožku, pomoc při hygieně, polohování, techniky přesunů, další asistence)
 • zajištění zdravotní péče

Jak se o službu žádá?

Při zájmu o poskytnutí poradenství můžete vybrané odborné pracovníky kontaktovat telefonicky, e-mailem, písemně či po předchozí dohodě osobně.
Odborný poradce s vámi nejprve zmapuje vaši nepříznivou sociální situaci, přičemž posoudí, zda je možné reagovat na vaši zakázku.
S ohledem na její charakter se vzájemná spolupráce uskuteční na základě ústní dohody či na základě vašeho jasně učiněného jednání, z něhož je možné dovodit souhlas ke spolupráci.
Poté je nastaven základní rámec pro poskytnutí služby a následuje samotná intervence, případně postupná spolupráce při realizaci dílčích kroků.
Odborné sociální poradenství je po předchozí domluvě poskytováno osobně v úterý v čase 9:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hod. a ve čtvrtek v čase 9:00 – 16:00 hod. V jiný čas a v jiné dny v týdnu je možné obracet se na odborné poradce pouze na základě předešlé dohody.

Kontaktovat nás můžete

 • písemně na adrese Centrum Paraple, Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice
 • telefonicky na čísle 274 771 478
 • emailem na adrese paraple@paraple.cz
 • osobně na základě předchozí domluvy

Kolik služba stojí?

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat