V lednu 2020 jsme v Centru Paraple začali realizovat inovační projekt spolufinancovaný Evropskou unií. Jeho cílem je maximálně propojit práci odborníků - terapeutů s pohledem klientů jako odborníků na svůj vlastní život. Do realizace projektu jsme se pustili zejména proto, že chceme ověřit, zda cíle naší základní pobytové služby, které jsou zaměřené na dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti v přirozeném prostředí klientů, jsou vytyčeny správně. Snažíme se zachytit problémy lidí s poškozením míchy jejich vlastní optikou a při následné inovaci služby vycházet z jejich žitých přání a potřeb. 

V prvním roce realizace projektu jsme provedli hodnocení potřeb klientů a analýzu námi poskytované služby se zapojením všech zúčastněných subjektů, tedy klientů, jejich rodinných příslušníků, zaměstnanců, peer mentorů a dalších subjektů terciární péče o spinální pacienty.

Průběžné výsledky ukázaly základní směry rozvojových oblastí. Při pobytu v Centru Paraple si klienti nejvíce cení skvělé odbornosti, bezpečí a přátelského nediskriminujícího prostředí. V období mezi pobyty, kdy se vrací domů, však často klesá jejich motivace. Proto se nadále zaměřujeme na kvalitu nastavování cílů klientů v návaznosti na jejich potřeby v běžném životě a sladění potřeb klientů a ambicí terapeutického týmu Centra Paraple. Abychom zlepšili vzájemné porozumění společné vizi, zkoumáme nové metody a techniky společného plánování bezprostředně před nástupem na pobyt či hledáme cesty, jak klienty podpořit při utváření  a udržování individualizované sítě formální a neformální podpory v komunitě lidí s poškozením míchy.

Některé původně plánované aktivity projektu byly do jisté míry omezeny pandemickými opatřeními. Centrum Paraple však mělo nečekanou příležitost zavést krizový management a během krátkého času převést službu pobytové sociální rehabilitace do podoby terénní služby a distanční terapie. Zavedení terénní práce se stalo efektivním zdrojem poznání především pro  terapeuty, kteří jsou zvyklí pracovat na určité zakázce na terapeutickém pracovišti, bez bližší znalosti každodenních problémů a životního příběhu konkrétního klienta. Posouzení možnosti naší práce přímo v terénu se tak stalo naším dalším velkým tématem.

Služby Centra Paraple chceme inovovat především pro klienty, kteří ztrácejí naději a obtížně hledají důvody, proč žít a obdobně také pro klienty vyššího věku, kterých v posledních letech výrazně přibývá. Zavedené změny by měly vést k praktické a funkční podpoře klientů jak během pobytu v Centru Paraple, tak také po návratu domů.