1. Tímto dobrovolně udělujete souhlas organizaci Centrum Paraple, o.p.s., se sídlem Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10, IČ 24727211, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 746 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- e-mailová adresa,
- adresa – ulice a čp., město a PSČ,
- datum narození,
- telefon,
- název firmy,
- sídlo firmy,
- IČ a DIČ,
- platební údaje – frekvence, výše částky…

2. Výše uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem vystavení potvrzení o poskytnutí daru a pro PR a fundraisingové účely Správce, tj. zejména pro informování o průběžné činnosti Správce, jeho fundraisingových akcích a dárcovských výzvách.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a berete na vědomí, že ho lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na paraple@paraple.cz nebo dopisu Správci na uvedenou adresu.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem na základě uzavřených smluv.

5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k vašim údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.