Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využívaním našich služeb, při podpoře naší činnosti, účastí na našich akcích a programech či používáním webové stránky www.paraple.cz  (dále jen „Webová stránka”).

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby našim klientům, pacientům, jejich rodinám a dalším pečujícím. Osobní údaje také shromažďujeme za účelem získávání finančních zdrojů a rozvoje našich aktivit. Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost správce vůči našim klientům, podporovatelům a návštěvníkům Webové stránky ve smyslu Článku 13 Nařízení.

Základní definice:

Správce:

Centrum Paraple, o.p.s., se sídlem Ovčárská 471/1b, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 247 27 211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 746.

Osobní údaj:

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vašeho využívání našich služeb či v důsledku Vaší účasti na či podpoře naší činnosti, a to zejména při:

 • využívání služeb Centra Paraple (služeb sociální rehabilitace, terapeutických služeb, poradny, půjčovny pomůcek, fyzioterapeutické ambulance, servisních, masážních či jiných speciálních služeb, veřejné knihovny, vzdělávání)
 • dárcovství a podpoře činnosti Centra Paraple
 • projevení zájmu o práci u nás či výkonu dobrovolnické činnosti
 • účasti na vzdělávacích a kulturních či společenských akcích Centra Paraple
 • přihlášení se k odběru k elektronickému zpravodaji.

Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci  Technická data a údaje o návštěvě Webové stránky těchto zásad.

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu a neposkytnutí příslušné služby.

 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul, datum narození, r.č.,
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek, údaje o zdravotní pojišťovně;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • Profilové údaje tyto údaje se týkají našich dárců a podporovatelů a zahrnují zejména: informace o dárcovství, informace o účasti na akcích a eventech pořádaných Centrem Paraple, monitoring komunikace a plateb, zpětnou vazbu;
 • Obrazový záznam (kamerový systém v sídle Centra Paraple)

Můžeme též zpracovávat určité citlivé nebo, tzv. „zvláštní“ kategorie Vašich osobních údajů (jak např. údaje o zdravotních stavu, diagnóze a omezeních), avšak pouze u našich pacientů/klientů využívající naše speciální zdravotní a doprovodné služby (naši klienti  využívající služeb sociální rehabilitace, terapeutických služeb, poradny, půjčovny pomůcek, fyzioterapeutické ambulance, servisních, masážních či jiných speciálních služeb). Tyto  údaje jsou zpracovávány  na základě smlouvy, kterou spolu uzavíráme a dále pak z titulu plnění právní povinnosti, které nám ukládají příslušné právní předpisy. Pro toto zpracování máme vytvořené samostatné zásady ochrany osobních údajů, které se týkají nakládání s údaji o zdravotním stavu. Informace, které nám získáváme na základě čerpání některých našich služeb, nejsou sdíleny s pracovníky v rámci fundraisingu a PR oddělení, pokud nezískáme výslovný souhlas.

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli  poskytovat naše služby, o které jste projevili zájem, informovali Vás o naší činnosti a umožnili Vám účast na našich akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) - (potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání zboží/služeb; naši komunikaci ohledně stavu objednávky/čerpání služeb; reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad, abychom mohli zpracovat Vaše dary a platby,
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, vyhláška o zdravotnické dokumentaci apod.).
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterým je:
 • náš zájem Vás informovat o našich službách a poskytovat Vám cílené a relevantní informace – tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat; podrobnosti jsou uvedeny v sekci Přímý marketing těchto zásad
 • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci - tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat;
 • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit;
 • náš zájem na propagaci našich benefičních akcí a aktivit zaměřených na získávání finančních prostředků;
 • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 • náš zájem na ochraně majetku a zradí osob – tj. v prostorách Centra Paraple můžeme provozovat kamerový systém se záznamem; Prostory, kde je v provozu kamerový systém, jsou vždy označeny a podrobné informace týkající se kamerového systému jsou uvedeny ve vnitřních předpisech a na vyžádání Vám umožníme se s tímto předpisem seznámit v sídle Centra Paraple.

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. 

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Centrum Paraple si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

 • při Vaší registraci k odběru našeho zpravodaje
 • při registraci do seznamu dobrovolníků a dárců Centra Paraple
 • při zpracování Vašich zvláštních osobních údajů (nad rámec zpracování dle právních předpisů).

Přímý marketing

Jste-li náš zákazník nebo jste-li v našem seznamu dárců, mohou být Vaše identifikační a kontaktní údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu zasílat nabídky ohledně služeb či našich benefičních akcí a aktivit zaměřených na získávání finančních prostředků, případně informace, které jste si od nás vyžádali.  Z odběru zasílání sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Vaše identifikační a kontaktní údaje mohou být použity pro výše uvedené účely též tehdy, přihlásíte-li se samostatně k odběru našeho zpravodaje,

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.

 Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví, vyhláška o zdravotnické dokumentaci apod.).

Technická data a údaje o návštěvě webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. k analýze návštěv našich Webových Stránek a jejich vylepšení. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Webová stránka může obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí Webové stránky, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Naše stránky obsahují také technická cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou námi zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci a pracovníky Centra Paraple a zaměstnanci pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v  IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii (není-li uvedeno jinak). Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k  údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.  Zaměstnanci i dobrovolníci jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí; každý zaměstnanec je navíc seznámen s obsahem interní směrnice o ochraně osobních údajů. Naše písemnosti uchováváme v uzamykatelných skříních a celý prostor je chráněn.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou zdravotnických pracovníků a dalších subjektů zapojených do poskytování péče a s výjimkou osob, které s námi spolupracují na základě živnostenského oprávnění;  může též jednat o případné externí IT správce a servisní techniky.

Pro zpracování Vašich osobních údajů může využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí USA, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov ), tudíž takové předávání osobních údajů  nevyžaduje zvláštní povolení.

Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům- kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné /nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají
 • provedli výmaz vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
 • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů - zejména tehdy popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků

Dále můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na právním základě oprávněného zájmu z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. V případě takové námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudou existovat  oprávněné důvody pro  jejich další zpracování nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků

V případě, pokud se domníváte, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci Centra Paraple, prosím, kontaktujte správce na: paraple@paraple.cz nebo písemně na: Centrum Paraple, o.p.s., se sídlem Ovčárská 471/1b, Malešice, 108 00 Praha 10.

Platnost a aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme a proto můžeme čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné změny, budeme Vás o tom informovat. Aktuálně platná verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na naší Webové stránce.