Připravili jsme pro vás pokračování seriálu Cvičení na doma. V minulém čísle jsme vám ukázali prvních osm cviků používaných při rozcvičkách v Centru Paraple. V tomto duchu pokračujeme i nyní. Pro lepší přehlednost navazuje číslování cviků na předchozí díl. Začneme radostnou vzpomínkou na školní rozcvičky – klasické kroužení trupem se dá provádět i na vozíku a ukazuje se, že je to docela zajímavé cvičení.

Text: Tým fyzioterapeutů CP / Foto: Lukáš Salák

Následně při několika dalších cvicích zvážníme, zavřeme oči a budeme se plně koncentrovat na své tělo a plynulé provedení pohybů. Práce s jednotlivými tělesnými segmenty a jejich vnímání se dá natrénovat.
Poté se zaměříme na stabilizaci trupu, protože hlava a horní i dolní končetiny potřebují pro svůj pohyb pevnou základnu.A na co se můžete těšit příště? Představíme vám sérii cviků zaměřených na správné dýchání.

Celý text cvičení s fotografiemi si můžete stáhnout v PDF.

Kroužení trupem

Kroužení trupemVýchozí poloha: Sed na vozíku, ruce jsou na obručích, stehnech nebo na kolenu.
Provedení pohybu: Předkloňte se, z předklonu proveďte krouživý pohyb trupu přes úklon, záklon, úklon na druhou stranu a zpět do předklonu. Pomáhejte si vzporem o horní končetiny. Několikrát opakujte na jednu a poté na druhou stranu. V krajních polohách předklonu a úklonu dávejte pozor, abyste nevypadli z vozíku. Při aktivně nastaveném vozíku buďte opatrní v záklonu, abyste nepřepadli dozadu. V záklonu také opatrně provádějte pohyb hlavou a krkem, zpomalte a pohyb hlavou vědomě kontrolujte tak, aby hlava volně „nevlála“. Mohlo by to být nepříjemné pro krční páteř.
Chyby: Nevyskytují se.
Poznámky: Kromě pohyblivosti páteře a částečného protažení svalů trupu trénujete
tímto cvikem také možnosti stability, pozor ale na přepadnutí. Můžete požádat asistenta o jištění, nebo cvik provádět před stolem s tím, že se o něj opřete horními končetinami.
Cvik slouží zároveň i jako odlehčovací technika přesezených hýždí a uvolňuje strnulou pozici pánve při dlouhodobém sezení.

Dýchání do dolních segmentů trupu

Dolní segment trupuVýchozí poloha: Napřímený sed. Ruce jsou položené v oblasti dolního trupu (břicho, dolní
žebra). Oči mohou být pro lepší koncentraci zavřené.
Provedení pohybu: Pomalu se nadechněte nosem do oblasti dolního trupu. Dolní žebra, břišní stěna, boky a záda se rozšiřují směrem ven, což znamená, že břišní stěna se rozšiřuje směrem dopředu, boky do stran a dolní záda se rozšiřují směrem dozadu. Tentýž pohyb vykonávají i dolní žebra. Dech zároveň směřujte také do oblasti pánve. Jedná se o komplexní pohyb, všechny složky je třeba spojit v jeden rovnoměrný pohyb.
Chyby: Podklíčkové dýchání, tzn. dýchání do horní hrudních segmentů, které se děje za pomocí nežádoucího nadzvednutí ramen a nežádoucí aktivitou pomocných krčních dechových svalů, které se tím dostávají do přetížení. Naučit se tento typ dýchání eliminovat chce cvik a soustředění. Pokud se nedaří rozvíjení dolních žeber směrem dozadu, bývá chybou pohyb
bederní páteře do nahrbení. Páteř však má být stabilní a v neustálém napřímení.
Poznámky: Zejména u tetraplegiků a u vyšších hrudních lézí může být obtížné rozvíjet dolní žebra do stran. U tetraplegiků může dokonce dojít k jejich paradoxnímu vtahování. Pokud se tak stane, soustřeďte se více na břišní a zádovou stěnu a dýchání směrem do pánve. Nesnažte se pohybovat dolními žebry usilovně, pouze tím zhoršíte nežádoucí mechanismus. 

Izolovaný pohyb - kroužení ramenem

Kroužení ramenemVýchozí poloha: Napřímený sed, hlava je v prodloužení páteře, vytažená za temenem vzhůru, ramena jsou uvolněná doširoka, lopatky směřují dolů a od páteře, horní končetiny jsou volně
spuštěné podél těla, oči jsou zavřené.
Provedení pohybu: Jedním ramenem začněte provádět pomalý, plynulý, krouživý pohyb směrem dozadu. Přitom se snažte, aby se ostatní části těla (hlava, krk, druhé rameno, trup) pohybu neúčastnily a zůstávaly maximálně uvolněné. Po celou dobu cvičení mějte pozornost
zaměřenou na procítění a uvědomění si pohybu. Je důležité provádět pohyb pomalu a plynule. Cvik opakujte vícekrát na obě strany.
Chyby: Předkloněný trup, hlava je předsunutá vpřed, lopatky jsou přitaženy nahoru k uším a směrem k páteři. Svaly horních končetin a krční páteře nejsou dostatečně uvolněné. Pohyb se neděje pouze v rameni, ale je doprovázen sou–hybem hlavy, trupu, druhého ramene, dochází
k ohnutí paže v lokti. Vázne plynulost, pozornost je zaměřena jinam než na pohyb samotný.
Poznámky: Cvik je tréninkem schopnosti vnitřně prožívat a současně s tím provádět izolovaný pohyb určité části těla (např. hlavou, rukou, trupem aj.), napomáhá rozvíjet vnímání a představu o svém těle. Od této dovednosti se odvíjí úroveň kvality provedení jakéhokoliv pohybu. V začátečních fázích cvičení je vhodné provádět pohyb před zrcadlem a využít tak
vizuální kontroly. Další variantou provedení cviku je postupné zvětšování rozsahu pohybu od nejmenšího k největšímu.

Kroužky oběma rameny současně

Kroužky oběma ramenyVýchozí poloha: Napřímený sed na vozíku, hlava je v prodloužení páteře, vytažená za temenem vzhůru, brada je zastrčená. Obě horní končetiny jsou volně spuštěné dolů.
Provedení pohybu: Pohyb provádějte oběma rameny současně. Směr kroužení je v tomto pořadí - nahoru, vzad, dolů a vpřed. Soustřeďte se na práci lopatek a protažení přední strany hrudníku. Pro správné provedení cviku udržte postavení hlavy a krční páteře.
Chyby: Kroužky v opačném směru (vpřed) nevedou k otevřenému hrudníku. Nevhodné postavení hlavy a krční páteře, viz druhé foto.
Poznámky: Tento cvik se provádí snadněji oběma rameny současně.

Zevní rotace v ramenních kloubech s otevřením horní části hrudníku

Zevní rotaceVýchozí poloha: Napřímený sed, hlava je v prodloužení páteře, vytažená za temenem vzhůru, ramena jsou doširoka uvolněná, lopatky směřují dolů a od páteře, horní končetiny jsou volně spuštěné podél těla, lokty jsou propnuté.
Provedení pohybu: Zvedněte zápěstí, roztáhněte prsty, zatlačte dlaně k zemi a pomalu vytáčejte horní končetiny směrem za malíkem do maximální zevní rotace v ramenních kloubech. Horní část hrudníku se postupně s přibývající zevní rotací ramen otevírá. V dokončené pozici setrvejte 15 vteřin, nezadržujte dech. Poté se vraťte do výchozí pozice, povolte zápěstí, prsty a celé horní končetiny a lehce je vytřepejte do pocitu uvolnění.
Chyby: Předklon trupu, hlava je předsunutá vpřed, lopatky jsou přitažené nahoru k uším a směrem k páteři.
Poznámky: Tento cvik napomáhá k protažení měkkých tkání a svalů ohybačů prstů, přední strany předloktí, ramen a horní části hrudníku. Při pomyslném opření dlaní (zatlačení k zemi) dochází též ke zpevnění trupu společně s napřímením hrudní a krční páteře.

Jednostranná opora

Jednostopá oporaVýchozí poloha: Napřímený rovný sed. Místo opory kořene dlaní do dolních končetin je individuální, důležité je však mít natažené ruce a rovná záda. Není nutné být opřený o záda, pozice však má být stabilní a bez vychýlení trupu z osy.
Provedení pohybu: Jednou horní končetinou se opřete do kořene dlaně a druhou volně zvedněte do předpažení tak vysoko, jak jste schopni udržet maximální stabilitu trupu.
Důležitá je opora do dlaně. Při správném provedení ucítíte svalové propojení z opřené horní končetiny až do trupu.
Chyby: Nestabilní výchozí poloha. Pokud se nedaří udržet stabilitu trupu během cviku,
je třeba najít vhodnou polohu opory tak, aby zůstal tlak do dlaně a abyste se za rukou nepřitahovali. Další možnou chybou je zvednutí ramen.
Poznámky: Je možné použít i jinou variantu opory, ale volte spíše nižší pozice, např. židli, viz druhý obrázek. Pro každou stranu (ruku) může být provedení cviku různé, upravte si podmínky
tak, jak potřebujete.

ASYMETRICKÝ VIRTUÁLNÍ VZPOR PRO NAPŘÍMENÍ PÁTEŘE

Virtuální vzporVýchozí poloha: Sed na vozíku, jedna horní končetina je spuštěná vedle těla s dlaní směřující
k zemi, druhá horní končetina je zdvižená s dlaní směřující ke stropu.
Provedení pohybu: Vzepřete se kořeny dlaní o virtuální opory (pocit, že odtlačujete zemi od stropu). V průběhu pomyslného vzepření dochází k napřímení páteře a rozevření hrudního
koše, tzn. k souhře svalů hrudníku a zad. Cvik opakujte vícekrát na obě strany.
Chyby: Nedostatečné vzepření, předsunutá hlava.
Poznámky: Pokud je zpočátku obtížné provádět cvik pouze s virtuální oporou, je možné vzepřít
o ruce asistenta.

DYNAMICKÁ ROTACE TRUPU S ODTLAČENÍM

Dynamická rotaceVýchozí poloha: Vzpřímený sed, hlava je v prodloužení páteře, vytažená za temenem vzhůru,
horní končetina, která se nevytahuje, drží madlo (ručku) vozíku.
Provedení pohybu: Pravou horní končetinou se zapřete o madlo (ručku) vozíku, levou horní končetinou se vytáhněte doprava a opřete se jí o virtuální bod v prostoru. Obě horní končetiny jsou v napětí, které se přenáší na celý trup, čímž dochází k aktivaci trupových svalů a zároveň k jejich protažení. Stejným způsobem proveďte cvik i na druhou stranu.
Chyby: Neudržení napřímení trupu a hlavy. Trup nerotuje kolem vertikální osy, ale uklání se ve
směru rotace.
Poznámky: Asistent může pomoci s rotací.