Míšní poškození přináší řadu specifických tělesných změn, které výrazně ovlivňují celkové zdraví. Klienti jsou o těchto změnách informováni a dostávají odborná doporučení v rámci celého spinálního řetězce (spinální jednotky, rehabilitační ústavy, centra sociální rehabilitace).
Avšak stále bohužel narážíme na to, že zdravotní komplikace našich klientů jsou často spojené právě s nedodržením doporučení od specialistů a podceněním preventivních opatření.
Hlavním cílem rozsáhlého dotazníkového šetření proto bylo získat informace o zdravotním stavu, výskytu zdravotních komplikací a dodržování doporučených postupů u lidí s poškozením míchy.
Na jeho přípravě spolupracovalo Centrum Paraple, spinální jednotka Fakultní nemocnice Motol, Česká asociace paraplegiků a ParaCENTRUM Fenix.
Dotazník se zaměřil na 5 oblastí - dekubity, autonomní dysreflexii (AD), vyprazdňování moči, vyprazdňování stolice a pravidelné kontroly u specialistů. Nyní vás chceme nechat do výsledků tohoto šetření nahlédnout. Možná vám přinesou zajímavé informace, možná vás přimějí k zamyšlení.

Zdroj: Magazín Paraple, srpen 2019
Text: text: Petra Hloušková, všeobecná sestra; Lenka Honzátková, specialistka spinální problematiky; Ivana Kučerová, vedoucí ošetřovatelského úseku

Specifikace dotazníkového šetření

  • Probíhalo od 6. 6. 2017 do 20. 4. 2019.
  • Na dotazy odpovědělo 203 respondentů - 74,9 % mužů a 25,1 % žen. Míra poškození u dotazovaných byla – 40,9 % tetraplegie, 17,2 % tetraparéza, 13 % paraplegie-vysoká, 25,6 % paraplegie-nízká a 3,4 % paraparéza.
  • Dotazníky s klienty vyplňovala zaškolená všeobecná sestra.

Dekubity

Cílem dotazů v této oblasti bylo zjistit, kolik klientů již mělo dekubit a zda jednorázově či opakovaně. Zajímalo nás i prostředí, ve kterém vznikl (nemocnice, domov), jeho lokalizace, příčina, délka a způsob léčby, dále doporučení, která klient dostal a jak se mu je dařilo dodržovat. Závěrečná otázka byla zaměřená na informovanost klientů v prevenci.

Shrnutí odpovědí

U více než poloviny dotazovaných vznikl po poškození míchy dekubit, u čtvrtiny z nich pak vícekrát, a to převážně v domácím prostředí.
U prvních dekubitů bylo zvoleno operační řešení u každého pátého klienta, u druhých u každého třetího a při třetím dekubitu u téměř každého druhého klienta. To potvrzuje fakt, že pokud se dekubity opakují, klient se stává náchylnějším pro jejich vznik a léčba bývá náročnější.
Průměrná doba léčby dekubitu se vyšplhala na 6 měsíců.
S preventivními opatřeními jsou klienti seznamováni průběžně a opakovaně v rámci celého spinálního řetězce. O něco horší je situace v regionálních zdravotnických zařízeních.

Reakce a doporučení

Výsledky dokazují, že informovanosti klientů se musí věnovat stále velká pozornost. Nejdůležitějsí je totiž předcházení samotnému vzniku dekubitů (změny polohy, správně nastavený vozík, kvalitní matrace, šetrné přesuny atd.).
Pokud již dekubit vznikne, je důležité maximálně dbát na doporučení k podpoře hojení, a to již v počátečních stádiích.
U klientů s opakovanými dekubity je pak vhodné pokusit se vysledovat důvody, proč se tak děje a při řešení aplikovat multidisciplinární spolupráci (sociální pracovník, psycholog, ergoterapeut).

Vyprazdňvání moči

V rámci tohoto tématu jsme zjišťovali, jakým způsobem klienti vyprazdňují močový měchýř nejčastěji, kolik denně potřebují katetrů a jak často se potýkají s uroinfekcemi.

Shrnutí odpovědí

Z odpovědí vyplynulo, že 41 % klientů se jednorázově katetrizuje, většina z nich více než 5x denně. Téměř 22 % se vyprazdňuje epicystostomií, 13 % močí přirozeně, 7 % prostřednictvím vyklepávání, 6 % má zavedený permanentním katetr, 2 % vesikostomii a zbylých 9 % se vyprazdňuje jiným způsobem či kombinací výše uvedených.
Závažným zjištěním je, že velká část klientů omezuje v průběhu aktivní části dne pitný režim kvůli snížení frekvence vyprazdňování. 15 % z nich vypije méně než 1,5 l.
Uroinfekcemi trpí více než polovina dotazovaných.

Reakce a doporučení

Tím nejdůležitějším a nejúčinnějším doporučením je dbát na dostatečný a vhodný pitný režim (jak s ohledem na množství, tak typ tekutin) a prevenci močových infekcí (dodržování hygieny, pravidelná výměna permanentních katetrů, pozor na prochladnutí a přetížení, užívání vysokých dávek vitamínu C, brusinek a lichořeřišnice).
Zároveň by v diářích klientů neměly chybět pravidelné roční kontroly u spinálních urologů.

Vyprazdňování stolice

Otázky v této oblasti jsme zaměřili na zjištění, jak často a jakým způsobem klienti vyprazdňují stolici. Ze zkušenosti totiž víme, že někteří klienti tráví vyprazdňováním velké množství času a že je po nedokonalém vyprázdnění trápí další nepříjemné projevy spojené se zácpou, či naopak úniky stolice, což je velmi omezuje v pracovních i společenských aktivitách.

Shrnutí odpovědí

Úniky stolice trápí velké množství klientů, konkrétně 30 %.
Téměř 11 % klientů stráví každým vyprazdňováním stolice dvě a více hodin. Alarmující je i to, že 8 % běžně vyprazdňuje stolici i po více než třech dnech.
Většina klientů se potýká s nadýmáním.
Trendem je používání bisacodylových čípků nebo spontánní vyprázdnění.

Reakce a doporučení

Zcela zásadní je zavedení vhodného způsobu organizace vyprazdňování (frekvence, doba, poloha). Důležité je také nezapomínat na odpovídající nastavení jídelníčku a využití dalších metod, které napomáhají kvalitnímu vyprazdňování (např. viscerální masáže, pravidelná pohybová aktivita).

Autonomní dysreflexie

AD je akutní, život ohrožující stav. Pátrali jsme po tom, kolik klientů je jí ohroženo, kolik jich o ní již bylo informováno, kolik obdrželo kartičku AD, kolik mělo někdy projevy AD a kolik jich zná příčinu jejího vzniku. Klienti měli také vyjmenovat příznaky AD.
Dalším záměrem bylo zjistit, zda klienti vědí, co mají při projevech AD dělat a jaká byla znalost personálu o AD v nemocnici a na záchranné službě.

Shrnutí odpovědí

Alarmující je, že 1/3 klientů tvrdí, že o ní nebyla nikdy informována a každý třetí klient neví, co by v takové situaci měl dělat.
Kartička AD je výborným informačním materiálem, ale bohužel ji nemají zdaleka všichni klienti, kteří jsou jí ohroženi.
Pracovníci v nemocnicích a u záchranné služby jsou o AD informováni minimálně.

Reakce a doporučení

Jako nezbytné se jeví opakované informování jak klientů, tak zdravotnických pracovníků mimo spinální řetězec o AD a jejích rizicích. A také zavedení rutinního vyšetření rizikovosti dráždění AD u klientů s míšním poškozením do T6. 

Pravidelné kontroly

V této oblasti nás zajímalo, zda klienti chodí na pravidelné kontroly na urologii a na ambulance spinálních jednotek.

Shrnutí odpovědí

Kontrolní vyšetření našich klientů na spinálních urologiích je značně nedostačující, navštěvuje je jen velmi malá část. Kontroly na ambulancích spinálních jednotek podstupuje třetina klientů s poškozením míchy, což je také velmi malé procento.

Reakce a doporučení

Naše doporučení je jasné – jednou za rok docházet na kontroly k urologickým specialistům a vždy po dvou letech absolvovat urodynamické vyšetření.
Frekvence návštěv spinálních ambulancí není přesně stanovena, klienti by se na ně měli obracet při obtížích. Jejich absolvování vřele doporučujeme, protože trendy v léčbě se vyvíjí a mění a nikdy není od věci probrat svůj současný stav.
Stejně tak je důležité být v pravidelném kontaktu se svým praktickým lékařem, který by měl být komplexně informován o celkovém zdravotním stavu klienta.

Workshop ZDRAVÍ v Centru Paraple

Každý klient v Centru Paraple absolvuje v rámci pobytové služby hodinový workshop na téma ZDRAVÍ.
Řeší se na něm problematika dekubitů, autonomní dysreflexie, vyprazdňování, prevence a pravidelných kontrol. Nově bude v blízké době zařazeno do jeho obsahu i téma spánkové apnoe.
Workshop je kombinací předávání praktických informací a zkušeností a klientské diskuse.
Cílem workshopu je podpořit klienty v tom držet starost o své zdraví ve vlastních rukách a naučit je základy prevence možných komplikací spojených s míšním poškozením.