Posilovna - informace pro klienty

Službu poskytujeme lidem s tělesným handicapem bez omezení cílové skupiny lidí s poškozením míchy.

Poskytnutí služby je podmíněno dobrým zdravotním stavem klienta. Kontraindikací je akutní infekční, horečnaté onemocnění či celkový zdravotní stav, který neumožňuje absolvovat návštěvu bez stálé zdravotní a lékařské péče.

  • Případnou změnu zdravotního stavu je klient povinen nahlásit neprodleně pohybovému terapeutovi.
  • V době čerpání služby mohou klienti využívat prostory posilovny, přilehlé sociální zázemí a kavárnu.
  • Klienti jsou odpovědni za dodržování pořádku v prostoru posilovny a ostatních prostorech využitých při návštěvě posilovny (šatny, toalety aj.), za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou klienti povinni neprodleně nahlásit obsluze na recepci. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a jiného vybavení posilovny jsou zakázány.
  • V prostorech posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostoru posilovny zakázán.
  • Klienti se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze. Cvičení na takovémto stroji není povoleno.
  • Po ukončení cvičení je klient povinen uvést prostor do původního stavu. Všechny činky, podložky, osy a uzávěry je povinen uložit na místo k tomu určené. U kompresorových strojů je nutno odpustit zátěž po ukončení cviku na nulu.
  • V případě porušení provozního řádu může být klientovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vypořádání finančních prostředků.

Asistence

Pohybový terapeut poskytuje pouze asistenci týkající se dopomoci při cvičení, pomáhá s fixací končetin na stroji, s nastavováním zátěže a podávání drobných pomůcek (činky, třmen, kladky apod.). Pokud klient potřebuje dopomoc osobního asistenta (přesuny, vyprazdňování apod.), musí si zajistit sám.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat