Proč službu využít?

Podstatou služby sociální rehabilitace je pomáhat lidem po poškozením míchy uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby měli rovné příležitosti žít takovým způsobem, jakým žijí jejich vrstevníci bez znevýhodnění, a to posilováním k tomu nezbytných schopností a dovedností. Smyslem služby je být klientovi oporou v jeho náročné životní situaci a pomáhat mu při návratu do běžného života a při rozvoji sebe sama.

Cílem sociální rehabilitace je, aby klient vnímal svůj život jako hodnotný a naplněný s vědomím, že se jeho kvalita může zvýšit. Například tak, že o sebe bude aktivně pečovat v oblasti fyzického zdraví a duševní pohody, že k sobě bude mít zdravý vztah, který se promítne i do vztahu k druhým a ke světu obecně, nebo že se bude seberealizovat v oblasti studia, zaměstnání či trávení volného času.

Bližší informace naleznete ZDE

Pro koho je služba určena?

Služba je určena člověku od 15 let žijícímu na území České republiky, který má v důsledku náhle vzniklého poškození míchy sníženou kvalitu života a nemůže žít způsobem běžným pro jeho vrstevníky bez znevýhodnění a chce tuto situaci změnit.

Bližší informace naleznete ZDE

Služba není určena lidem, jejichž zdravotní stav a/nebo chování jim brání čerpat službu. Služba není určena lidem s vrozeným a/nebo degenerativním onemocněním míchy (např. roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza) lidem, kteří k dorozumívání a orientaci potřebují specializovanou odbornou podporu (např. lidé s mentální retardací středně těžkého, těžkého a hlubokého stupně) a těm, u kterých převládá klinický obraz poškození mozku. Služba není určena ani lidem, u kterých v důsledku duševního onemocnění hrozí reálné nebezpečí újmy na zdraví nebo vznik škody na majetku, a to ve vztahu k sobě samému, pracovníkům služby či ostatním klientům (např. agrese, suicidální tendence, sebepoškozování apod.)

Jak služba probíhá?

Sociální rehabilitace je poskytována pobytovou formou v rámci třítýdenních turnusů přímo v bezbariérovém areálu Centra Paraple, vždy pro maximálně dvacet klientů současně.
První den pobytu klienta vyšetří rehabilitační lékař. Následně je s ním uzavřena smlouva o poskytování služby. Poté se s klientem setkávají odborníci, s nimiž po dobu trvání služby bude pracovat a začíná společný dialog o nastavení spolupráce. Na naplnění dohodnutých cílů se podílí multidisciplinární tým, a to jak při individuálních terapiích, tak při skupinových aktivitách.

Na každý den je připraven individualizovaný rozpis aktivit, který je s klientem průběžně společně diskutován a hodnocen – buď jen se sociálním pracovníkem, nebo s širším týmem, který zpravidla tvoří psycholog, ergoterapeut, fyzioterapeut, pohybový terapeut, osobní asistent a zdravotník. V závěru služby se hodnotí její průběh.

Klienti mohou na komplexní pobytovou službu navázat účastí na týdenních tematických programech realizovaných mimo budovu centra. Tyto pobyty jsou zaměřené na vyzkoušení různých druhů pohybových aktivit.

Bližší informace o nich naleznete ZDE

Jak se o službu žádá?

Pro bližší informace o službě kontaktujte naše sociální pracovníky. Informace podávají telefonicky, e-mailem, dopisem nebo po předchozí telefonické domluvě osobně. Pro vyjádření zájmu o poskytnutí služby je nutné zaslat vyplněnou žádost se všemi přílohami. Sociální pracovník poté na základě výše uvedeného a dalšího jednání s vámi (uskuteční se obvykle telefonicky, nejpozději do 4 týdnů po přijetí kompletní žádosti) posoudí, zda naše služba může na vaše představy a požadavky reagovat. Je ale nutné upozornit, že samotný fakt zdravotního znevýhodnění v podobě míšní léze neznamená automatický důvod k využití služby sociální rehabilitace – služba reaguje na vaši nepříznivou sociální situaci.

Bližší informace naleznete ZDE

Kolik služba stojí?

Služba sociální rehabilitace je poskytována za finanční spoluúčasti klienta, v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách. Od 7. 5. 2023 úhrada za ubytování činí 280 Kč/den, za stravování 235 Kč/den (45 Kč snídaně, 115 Kč oběd vč. polévky, 75 Kč večeře) a za úkony související s pomocí při osobní hygieně nebo při vyprazdňování 135 Kč/hod. Klientům zajišťujeme také pomoc s oblékáním/svlékáním, polohováním, přesuny (mimo terapie) či pomoc s osobními věcmi. Úhrada za všechny tyto úkony je v jednotné výši 135 Kč za hodinu poskytnuté péče. Bezplatně poskytována je pomoc s podáním jídla a pití, s dodržováním léčebného režimu, úklidem pokoje a praním či s nezbytnými doprovody mimo CP. V rámci služby jsou dále poskytovány také další fakultativní činnosti dle našeho ceníku (např. masáže, tejpování, drobné nákupy apod.) Na úhradu služby je možné použít příspěvek na péči.

Kontaktní osoby

Tereza Havierníková
274 001 318, 734 753 112, a.EobZ2%Wovo8.~c-onjGKf7~8CvVW7r

Anežka Beranová
274 001 318, 602 435 568, WgrJ1Z280knx5f56LTCk8Zfd05pJ

Marie Brožová
274 001 318, 608 980 918, 88EsVW6j-sBFRYUS_8Ek6-94Ys

Veronika Matúšová
274 001 318, 602 404 233, c.Ey47a7TfnD_cenW7c-6Zh7_erhTj

Jana Rašková
274 001 318, 777 794 033, 58AkOb5k6hIkQOQhWknz2329g